STORYTELLING וצילום בסלולר

תאור הסדנה
זוהי סדנה חד פעמית המבקשת להקנות לכל אחד מאתנו עקרונות מפתח פשוטים לצילום סטילס ו-וידאו וליצירת הקשר סיפורי אטרקטיבי לצורך שימוש ברשתות החברתיות.
נקודת ההנחה של הסדנה היא שרובנו מתעדים ממילא בטלפון הנייד. בזכות מודעות למספר עקרונות והדגשים, נוכל לייצר במינימום מאמץ תמונות וקטעי וידאו אטרקטיביים יותר ומעוררי עניין.
בצירוף הקשר נכון, תמונות וקטעי וידאו אלו יוכלו לשרת אותנו בהפצת אירועי ותכני פעילותנו, וכך לקרב תלמידים פוטנציאליים ותורמים פוטנציאליים, שירצו גם.
דרישות מקדימות
הלימוד פתוח לכול, וניתן על בסיס תרומה.
יש להגיע עם טלפון נייד טעון, עם מקום פנוי לצילום סטילס ווידאו.