הסרת אחריות

כתב היעדר אחריות
  • מוע"ר מנוהל ומתופעל על ידי מתנדבים, אשר לא מקבלים שכר ו/או כל סוג של תמורה בעבור פעילותם. זה נכון גם עבור כל המורים שמלמדים במהלך הסמסטר. כולם עושים את פעולותיהם על מנת לאפשר תרגול רוחני ואת התנאים הנלווים לתרגול הרוחני למתרגלים במתחם מוע"ר.
  • בהתאם, אני מוותר/ת על כל תביעה ו/או טענה מסוג כלשהו כנגד מי מהפועלים בשם עמותת שיטה וחוכמה ו/או כל מתנדב אחר שמתנדב באופן קבוע ו/או באופן חד פעמי לביצוע פעילות מסוימת הקשורה במישרין או בעקיפין למוע"ר או לפעילות במוע"ר וזאת בגין נזק גוף ו/או רכוש אשר עשוי להיגרם לי כתוצאה מהשהייה במוע"ר ו/או מהשתתפותי בפעילות במוע"ר.
  • במידה ואבקש להביא ילד/ה שלי למוע"ר אני מוותר על כל טענות ו/או תביעות גם בשמו/ה, כאפוטרופוס שלו/ה.
  • כתב היעדר אחריות זה נחתם על ידי מרצוני החופשי, לאחר שקראתי אותו היטב, לאחר שהבנתי את משמעותו ובמידת הצורך ביקשתי וקבלתי הבהרות.